Купання на Водохреща

19 січня прихильники здорового способу життя і любителі зануритися в крижану воду зібралися на Водохреща на пляжі річки Сіверський... Детальніше

Голова ХОДА назвала дороги, які ремонтуватимуть у 2018 році

Головні напрямки, по яких виконуватимуться роботи, Юлія Світлична визначила під час зустрічі з журналістами 18 січня. Детальніше

Головне меню
Банер
Банер
Банер
https://pp.vk.me/c624017/v624017714/3bd02/fE2g6uxlrSs.jpg
Банер
https://pp.vk.me/c629502/v629502714/17de5/cNx_Cltdxg4.jpg
Районна газета

ПРАВИЛА

ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

працівників апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів Печенізької роайонної державної адміністрації

 

І. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ

 

1. Працівники реалізують своє право на працю шляхом укладання трудового договору про роботу в районній державній адміністрації.

2. Прийняття на державну службу на посади четвертої – сьомої категорій здійснюється  у відповідності до Закону України «Про державну службу» на конкурсній основі, крім випадків, коли  інше встановлено законодавством України.

3. При прийомі на роботу районна  державна адміністрація  вимагає від того, хто влаштовується на роботу, подавати:

- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку (якщо особа влаштовується на роботу вперше - довідку про останнє заняття, видану за місцем проживання відповідною житлово-експлуатаційною організацією);

- військовий квиток;

- паспорт;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;

- диплом (свідоцтво) про закінчення учбового закладу ;

-заповнити  пакет документів встановленого зразка.

Прийом на роботу без зазначених документів не допускається.

При прийомі на роботу, що потребує спеціальних знань, районна державна адміністрація  може вимагати від працівника пред’явлення диплома або іншого документа про здобуту освіту або фахову підготовку.

Прийом на роботу оформляється розпорядженням голови районної державної адміністрації, що оголошується працівнику під розписку. У розпорядженні зазначається найменування роботи (посади) відповідно до штатного розпису і умов оплати праці.

4. При прийомі працівника на роботу або при переведенні його на інше місце праці у встановленому порядку районна державна адміністрація  зобов’язана :

а) ознайомити працівника з дорученою роботою, умовами й оплатою праці, роз’яснити його права і обов’язки;

б) ознайомити його з правилами внутрішнього розпорядку і колективного договору, що діє в районній державній адміністрації;

в) провести інструктаж з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки та правил з охорони праці.

5. На всіх працівників, які пропрацювали понад 5 днів, заводять трудові книжки в порядку, встановленому чинним законодавством.

6. Припинення трудового договору  може мати місце лише на підставах передбачених законодавством.

Працівники мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений термін, попередивши це письмово районну державну  адміністрацію  не менше як за два тижні. При розірванні трудового договору з поважних причин, передбачених чинним законодавством, працівники попереджують про це керівника письмово не менше як за один тиждень.

Працівнику, що звільняється, надається час необхідний для передачі справ та матеріальних цінностей, які за ним рахуються, а також розрахунку з всіма службами і відділами. Документальні матеріали та матеріальні цінності передаються по акту, про що робиться відмітка в обхідному листі цього працівника.

По закінченні зазначених термінів попередження працівник має право припинити роботу, а районна державна адміністрація  зобов’язана видати йому трудову книжку та здійснити з ним розрахунок.

За домовленістю між працівником і керівником трудовий договір може бути розірваний і до закінчення терміну попередження про звільнення. Терміновий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника у випадках його хвороби або інвалідності, що перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення керівником законодавства про працю, колективного або трудового договору й з інших поважних причин.

Припинення трудового договору оформляється розпорядженням голови районної державної адміністрації.

7. День звільнення є останнім днем роботи. Працівник, що звільняється, зобов’язаний представити в цей день обхідний лист встановленого зразка, який свідчить про те, що він передав у встановленому порядку справи та матеріальні цінності, а районна державна адміністрація  зобов’язана видати працівнику його трудову книжку з внесеним записом про звільнення і зробити з ним остаточний розрахунок.

 

ІІ. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

 

8. Працівники зобов’язані:

а) працювати чесно і сумлінно, дотримуватись дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження голови районної державної адміністрації та вимоги посадових інструкцій,  положень та вимог даних Правил;

б) використовувати весь робочий час для продуктивної праці, утримуватися від дій, що заважають іншим працівникам виконувати їхні трудові обов’язки; поліпшувати якість роботи;

в) своєчасно виконувати посадові обов’язки з найменшими витратами трудових та фінансових ресурсів;

г) додержуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони;

д) вживати заходів щодо негайного усунення причин і умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу і негайно повідомити про те, що трапилося, керівника районної державної адміністрації;

е) утримувати своє робоче місце, обладнання у порядку, чистоті і передавати їх такими працівнику, який його заміняє, а також дотримуватися чистоти у відділі, встановленого порядку збереження матеріальних цінностей і документів.

Коло обов’язків (робіт), які виконує кожний працівник за своїм фахом, відповідно до своїх посадових обов’язків, визначається посадовими інструкціями, службовими інструкціями, трудовим та колективним договором  у відповідності до Регламенту роботи районної державної адміністрації.

 

ІІІ. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ РАЙОННОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

9. Районна державна адміністрація  зобов’язується:

а) правильно організувати роботу працівників, щоб кожен працював відповідно до своїх посадових обов’язків, мав закріплене за ним робоче місце, своєчасно, згідно з встановленим завданням, був забезпечений роботою протягом усього робочого дня, забезпечити здорові і безпечні умови праці, ресурси, необхідні для безперервної ритмічної роботи;

б) здійснювати заходи щодо підвищення ефективності і культури праці;

в) своєчасно доводити завдання, забезпечувати їх виконання необхідними трудовими і фінансовими ресурсами;

г) оплату праці здійснювати у відповідності до вимог чинного закодоавства та колективного договору; забезпечувати матеріальну зацікавленість працівників у результатах їхньої особистої праці й у загальних результатах роботи в межах затверджених лімітів на оплату праці;

д) видавати заробітну плату у встановлені терміни;

е) забезпечувати суворе дотримання трудової дисципліни;

ж) неухильно дотримувати законодавства про працю і правил охорони праці;

з) періодично проводити інструктаж щодо дотримання працівниками усіх вимог інструкції з техніки безпеки, протипожежної охорони.

 

IV. РОБОЧИЙ ЧАС

 

10. Час початку,  закінчення роботи і перерви для відпочинку встановлюється такий:

 

РЕЖИМ РОБОТИ ПЕЧЕНІЗЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ:

Понеділок – четвер  з 8.00 до 17.15

П’ятниця з 8.00 до 16.00

Обідня перерва з 12.00 до 13.00

Вихідні дні субота, неділя

 

11. До початку роботи кожен працівник і службовець зобов’язаний зафіксувати свій прихід на роботу, а по закінченню робочого дня – відхід з роботи у книзі обліку.

12. Районна державна адміністрація зобов’язана організувати облік явки на роботу і відходу з роботи. Біля місця обліку повинен бути годинник, що правильно вказує час. Працівника, який з’явився на роботу у нетверезому стані, районна державна адміністрація не допускає до роботи в цей робочий день.

13. Забороняється в робочий час:

а) відривати працівників від їхньої безпосередньої роботи, викликати або наймати їх для виконання суспільних обов’язків і різного роду заходів, без дозволу голови районної державної адміністрації.

б) вживати спиртні напої та наркотичні засоби.

14. Черговість надання щорічних та додаткових відпусток  встановлюється районною державною адміністрацією у відповідності до чинного заканодавства з урахуванням необхідності забезпечення нормальної роботи установи і сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається на кожен календарний рік не пізніше 25 січня поточного року і доводиться до відома усіх працівників.

 

V. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА СУМЛІННУ ПРАЦЮ

 

15. За сумлінну безперервну працю в державних органах, зразкове виконання трудових обов’язків державним службовцям:

а) видається грошова винагорода у розмірі та порядку, що встановлюються відповідними постановами Кабінету Міністрів України;

б) відзнака районної державної адміністрації.

 

Заохочення оголошується в розпорядженні голови районної державної адміністрації, доводиться до відома всього колективу. Нагородження відзнакою заносяться до трудової книжки працівника.

16. Працівники, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, мають переваги при зарахуванні до кадрового резерву на посади державних службовців та просуванні по службі.

 

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ

ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

17. Дисциплінарні стягнення застосовуються до державних службовців за                       невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходження державної служби, а також за вчинок, який ганьбить його як державного службовця або дискридитує державний орган, в якому він працює.

18. До службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

- попередження про неповну службову відповідність;

- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

Звільнення, як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за невиконання обов’язків, покладених на працівників посадовими обов’язками або правилами внутрішнього трудового розпорядку, незалежно від того, чи до нього раніше вживалися заходи дисциплінарного характеру, в т.ч. за відсутність на роботі більше ніж три години протягом робочого дня без поважних причин, а також за появу на роботі в нетверезому стані.

Прогулом вважається неявка на роботу без поважної причини протягом усього робочого дня. Так само вважаються прогульниками працівники, які були відсутні на роботі понад три години протягом дня без поважних причин, і до них вживаються такі ж заходи, як і за прогул.

19. За прогул (у т. ч. за відсутність на роботі більше ніж три год. протягом робочого дня) без поважної причини районна державна  адміністрація  застосовує:

- зниження  або скасування в межах, встановлених чинним законодавством, розміру надбавки за високі досягнення у праці та премії.

20. Дисциплінарні стягнення застосовуються головю районної державної адміністрації.

21. До застосування стягнення від порушника трудової дисципліни повинні бути отримані пояснення у письмовій формі. Відмову працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

Дисциплінарні стягнення застосовуються головою районної державної адміністрації безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше ніж протягом одного місяця з дня виявлення, не враховуючи часу хвороби або перебування працівника у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути застосоване пізніше ніж через шість місяців з дня вчинення провини. До зазначених термінів не включається час провадження кримінальної справи.

22. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване тільки одне дисциплінарне стягнення.

23. Розпорядження про застосування дисциплінарного стягнення з вказівкою мотивів його застосування повідомляється працівнику, на якого накладено стягнення, під розписку в триденний термін.

24. Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення на працівника не накладатиметься нове стягнення, то він вважатиметься таким, до якого не застосовано дисциплінарне стягнення.

Голова районної державної адміністрації за своєю ініціативою може видати розпорядження про зняття стягнення, не очікуючи закінчення року, якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і проявив себе як хороший, сумлінний працівник.

Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення заохочення, зазначені в цих правилах, на працівника не поширюються.